Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
ГоловнаФункції і принципи страхуванняЖиттєвий цикл страхового продуктуФази життєвого циклу страхового продукту
 

Облако тегов

заходи збуту клієнтури марки особа поширення продажів продукту ринку скоротити стимулювання стра страхо страхові страхового страхувальників страхування суми сформувати ціна


 

Фази життєвого циклу страхового продукту

Життєвий цикл страхового продукту можна розділити на фази

Мал. 11. 4. Життєвий цикл страхового продукту
Ключові маркетингові характеристики фаз життєвого циклу страхового продукту представлені в таблиці. 11. 4.

Характеристика

Введення на ринок

Зростання

Зрілість

Спад

Маркетингові цілі

Створити можливість ознайомитися із страховим продуктом

Максимально збільшити частку ринку страхувальників

Максимально збільшити прибуток, одночасно відстоюючи частку ринку страхувальників

Скоротити витрати і викачати ресурси з марки страхової організації

Страховий продукт

Запропонувати базовий страховий продукт

Постійно розширювати страховий портфель

Виробляти всілякі страхові продукти

Припинити виробництво "слабких" страхових продуктів

Ціна

Ціна, рівна витратам, плюс фіксований прибуток

Ціна, що дозволяє проникнути на ринок

Ціна, що дозволяє віддати перевагу конкурентам

Понижена ціна

Поширення

Сформувати вибіркове поширення

Сформувати інтенсивне поширення

Сформувати інтенсивніше поширення

Відмовитися від збиткових каналів поширення

Реклама

Ознайомити із страховим продуктом перших страхувальників і страхових посередників

Добитися ознайомлення із страховим продуктом і інтересу до неї масового ринку страхувальників

Підкреслювати відмінності і переваги марки

Скоротити рекламу до рівня, необхідного для збереження консервативних прибічників марки

Стимулювання збуту

Використовувати інтенсивні заходи по стимулюванню збуту, аби зацікавити страхувальників

Скоротити заходи щодо стимулювання збуту, пожинаючи плоди зростаючого купівельного попиту

Збільшити заходи по стимулюванню збуту, аби стимулювати перемикання страхувальників на свою марку

Скоротити заходи щодо стимулювання збуту до мінімального рівня

Страхування (вигляд бізнесу)


Страхувальник:

Страхова

Страхові

Страховик:

юридична особа

операція (договір

посередники:

юридична особа

або дієздатне

страхування):

• агенти;

будь-який организацион-

фізична особа,

• обов'язкова;

• брокери

але-правової форми,

що уклало з

• добровільна

і ін.

створене і получив-

страховиками

шиї ліцензію на осу-

договори страхова-

ществление страхо-

ния, або являющее-

виття діяльності на

ся страхувальником в

території Россий-

силу закону

ской Федерації

Об'єкти страхова-

Страхові

Страхові

Страхові

Страхові

ния - имуществен-

суми -

події -

виплати

внески і та-

ние інтереси:

определен-

предусмотре-

при страхо-

рифи

• пов'язані з життям,

ние догово-

ни договором

вом випадку

Страховим

здоров'ям, трудоспо-

ром страхо-

страхування

з имущест-

внеском явля-

собностью і пенсион-

вания або

або законом, з

вом произ-

ется плата, ко-

ним забезпеченням

установлен-

настанням

водяться в

торую страхо-

страхувальника або за-

ние законом

яких воз-

вигляді стра-

ватель обязан-

страхованого обличчя

грошові

никает обязан-

хового воз-

внести страхов-

(особисте страхування);

суми, исхо-

ность страхов-

мещения,

щику в соответ-

• пов'язані з владе-

дя з кото-

щика произве-

при страхо-

ствии з догово-

нием, користуванням,

рих уста-

сти страхову

вом випадку

ром страхова-

розпорядженням иму-

навливают-

виплату стра-

з лично-

ния або зако-

ществом (имущест-

ся розміри

хователю, за-

стью стра-

ном.

венозне страхування);

страхового

страхованому

хователя

Страховий

• пов'язані з возме-

внеску і ра-

особі, виго-

або третье-

тариф

щением страхувальникові

зовой ви-

доприобрета-

го особи -

Представляє

заподіяної шкоди

плати, якщо

телю або іншим

у вигляді

собою ставку

особі, майну

договором

третім

страхового

страхового

фізичної особи,

або законо-

особам.

обеспече-

внеску з еди-

а також шкоди, причи-

давальними

Страхові

ния

ници страхо-

ненного юридическо-

актами не

випадки —

виття суми або

му особі (страхування

предусмот-

совершившие-

об'єкту стра-

відповідальності)

рено інше

ся страхові події

хования

Введення страхового продукту на ринок. Мета страховика в цій фазі — створення попиту на продукт. Продажі його невеликі, продукт мало відомий страхувальникам. Зазвичай цей період вимагає великих вкладень в рекламу, стимулювання агентської і інформаційної мереж. На цій стадії проводиться вибір цільового сегменту ринку, тобто клієнтури, на яку розрахований даний страховий продукт. Визначаються умови страхування і тарифи виходячи з цілей, які ставить перед собою страховик. Проводиться тестування товару на ринку, услід за розробкою йде просування страхового продукту.

Фаза зростання. Маркетингові зусилля страховика відкривають ринок для продукту. Попит на нього зростає, тарифи і особливості системи збуту адаптуються до ринкових умов і специфіки реакції споживачів на продукт.

Фаза зрілості. Приріст продажів сповільнюється, продукт переходить в розряд звичайних інструментів ринку. Ресурси клієнтури, яка може бути зацікавлена в особливостях даної страхової послуги, вичерпуються, кількість продажів переходить до насичення.

Спад. Страховий продукт перестає задовольняти потреби значної частини клієнтури, кількість продажів падає. У цій фазі страховики часто проводять модернізацію страхового продукту. Якщо операція виявляється вдалою, для продукту настає новий етап зростання. Інакше страховик відмовляється від його подальшого просування.Договір страхування, що укладається від імені учасника пулу

Договір страхування, що укладається від імені учасника пулу, відрізняється від звичайного договору тим, що містить перелік всіх страховщиков—участников пулу і долю кожного з них в страхованому ризику. Страхові внески, що...
Система внутрішнього контролю (СВК)

Система внутрішнього контролю (СВК) — це сукупність методик і процедур, використовуваних керівництвом страхової організації в цілях виявлення, виправлення і запобігання помилкам, спотворень облікової інформації, які можуть вплинути на достовірність показників...

Тарифне керівництво по короткостроковому змішаному страхуванню життя

Норма прибутковості — 3% річних Показник Тарифні ставки з 100 крб. страхової суми одноразові, крб. щомісячні, крб. При структурі тарифної ставки, де нетто-ставка 92%, навантаження 8% 105, 53 8, 92...

Дивіться такожДоходи страхової організації

Доходом страховика називається сукупна сума грошових надходжень на його рахунки в результаті здійснення ним страховою і інший, не забороненою законодавством, діяльності. В обліковій практиці відповідно до Положення про особливість визначення...