Страховий ринок

Фінансові основи страхової діяльності
 

Облако тегов

аудиторської віддзеркалення відповідність діяльності дотримання здійснення обгрунтованість обліку операцій оформлення повнота податків правильність резервів розрахунків своєчасність складання страховиків страхових формування


 

Аудит в страховій організації

Специфічні особливості аудиту страховиків зумовлені спеціальним страховим законодавством, особливостями у веденні бухгалтерською обліку страхових операцій і складанні бухгалтерської звітності, розрахунків страхових резервів, оподаткуванні страхових організацій і так далі

З врахуванням вказаних особливостей 20 березня 1995 р. Росстрахнадзором були затверджені "Рекомендації по аудиторській перевірці страховиків", схвалені Комісією з аудиторської діяльності при Президентові Російської Федерації (протокол № 2).

Вказаними Рекомендаціями запропонований наступний перелік питань, що розглядаються в процесі аудиторської перевірки страховиків.

1. Наявність і відповідність законодавству, що діє в Російській Федерації, документів, підтверджуючих право на здійснення страхової діяльності: засновницьких документів; свідоцтва про державну реєстрацію; ліцензії на здійснення страхової діяльності.

2. Відповідність здійснюваній діяльності вимогам законодавства.

3. Відповідність видів страхування, що проводяться і дозволених ліцензією.

4. Повнота і своєчасність формування статутного капіталу.

5. Наявність, правильність оформлення і дотримання прийнятої облікової політики.

6. Правильність вживання Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності страхових організацій.

7. Правильність складання, юридичного оформлення і обліку договорів страхування.

8. Правильність здійснення і обліку операції по страхуванню, сострахованию і перестраховці.

9. Обгрунтованість і своєчасність страхових виплат.

10. Обгрунтованість відмов страхувальникам в страхових виплатах.

11. Обгрунтованість формування страхових резервів.

12. Правильність формування і витрачання фонду попереджувальних заходів.

13. Відповідність розміщення страхових резервів умовам, передбаченим Правилами, затвердженими Росстрахнадзором.

14. Правильність обліку довгострокових інвестицій.

15. Правильність оформлення, ведення і віддзеркалення в обліку касових операцій.

16. Відповідність встановленому порядку здійснюваних: парно-платіжних операцій, розрахунків з дебіторами і кредиторами, розрахунків по оплаті праці, розрахунків із страховими агентами і страховими брокерами.

17. Правильність і повнота розрахунків по обов'язкових відрахуваннях до державних позабюджетних соціальних фондів.

18. Законність здійснення і правильність обліку операцій з іноземною валютою.

19. Обгрунтованість включення витрат в собівартість страхових послуг.

20. Правильність формування фінансових результатів.

21. Правильність визначення баз оподаткувань для розрахунку податків. Повнота числення податків.

22. Обгрунтованість здійснення і правильність віддзеркалення використання власних засобів.

23. Дотримання вимог максимальної відповідальності по окремому ризику.

24. Дотримання страховиком нормативного співвідношення активів і зобов'язань.

25. Правильність складання річної бухгалтерської звітності.

26. Правильність складання звітів філій і реальність консолідованого балансу.Витрати страхової компанії

Таблиця 17. 1 Класифікація витрат страхової організації Види витрат Ознаки класифікації витрат по відношенню до основної діяльності за цільовим призначенням за часом здійснення 1. Страхові виплати Пов'язані із страховими операціями...
Витрати на вміст страхової організації

При розрахунку страхового тарифу слід враховувати, що страховий внески повинні покривати не лише страхові суми і відшкодування, але і витрати на вміст страхової організації. У зв'язку з цим витрати на...

Принципи побудови тарифної політики. Передумови страхування

Тарифна політика в області страхування — цілеспрямована діяльність страховика по встановленню і коректуванню страхових тарифів з метою забезпечення фінансової стійкості і рентабельності діяльності страховика. Головними передумовами страхування є: • наявність...

Дивіться такожСравнітедьниє характеристики компетенції дослідного і нового страхового агентів

На мал. 11. 2 і 11. 3 розглянуті компетенції нового і дослідного страхових агентів. Мал. 11. 2. Сфери компетенції нового страхового агента Особиста організованість: - індивідуальне планерування професійної діяльності -...